Jak długo trzeba przechowywać dane medyczne?

Czy wiesz, czym są dane medyczne RODO? Ochrona danych medycznych to podobnie jak ochrona danych osobowych temat wrażliwy i ważny. Ponieważ przechowywanie dokumentacji medycznej to obowiązek, który jest regulowany przez prawo, warto wiedzieć, ile czasu dane medyczne mogą być przechowywane przez placówki medyczne.

Czym są dane medyczne?

Pojęcie danych medycznych i ich definicje można znaleźć w niektórych aktach prawnych. Należy przywołać przede wszystkim zapis:

“jednostkowe dane medyczne są to dane osobowe oraz inne dane osób fizycznych dotyczące uprawnień do udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, stanu zdrowia, a także inne dane przetwarzane w związku z planowanymi, udzielanymi i udzielonymi świadczeniami opieki zdrowotnej oraz profilaktyką zdrowotną i realizacją programów zdrowotnych”.

Z definicji jasno wynika więc, że dane medyczne to zbiór wrażliwych informacji, które obejmują dane osobiste i informacje o stanie zdrowia. Relacja danych medycznych do danych osobowych jest jednak niejasna.

Co zawiera dokumentacja medyczna?

Dane, jakie można znaleźć w dokumentacji medycznej, określa art. 25 u.p.p. Aby dokument mógł zostać uznany za dokument medyczny, musi zawierać minimum wszystkie wskazane niżej elementy.

Są to:

  • oznaczenie pacjenta pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

– imię (imiona) i nazwisko,

– data urodzenia,

– płeć,

– adres zamieszkania,

– PESEL,

– dane przedstawiciela ustawowego (w wyjątkowych sytuacjach)

  • oznaczenie świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej
  • opis stanu zdrowia i udzielonych świadczeń
  • data sporządzenia dokumentacji medycznej.

Ochrona danych medycznych

Jak długo przechowywać dane medyczne?

Obowiązujące przepisy prawa zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 poz. 2069) wskazują, że przechowywanie dokumentacji medycznej jest obowiązkiem podmiotu sporządzającego dokumentację. Czas przechowywania danych medycznych określa ustawa. Generalnie, ochrona danych osobowych to temat dotykający zarówno ochrony danych osobowych, jak i praw pacjenta. Zasady ich przechowywania reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017.0.1318). Ustawa mówi o tym, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych powinien przechowywać dokumenty przez okres 20 lat. Dni liczy się od końca roku kalendarzowego, z którego pochodzi ostatni wpis do dokumentacji. Od tej reguły są jednak wyjątki.

Dane medyczne a zgon pacjenta

W przypadku zgonu pacjenta, będącego wynikiem uszkodzenia ciała lub zatrucia, dokumenty powinno przechowywać się przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon).

Dane medyczne a badania krwi

Dłuższy okres przechowywania dokumentacji dotyczy także danych medycznych, które zawierają informacje o krwi i jej składnikach. Takie dane są przechowywane przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon).

Dane medyczne a zdjęcia RTG

Zdjęcia rentgenowskie powinny być przechowywane poza dokumentacją pacjenta przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostało wykonane zdjęcie rentgenowskie).

Dane medyczne a skierowanie na badania

Skierowanie na badania lub zalecenia lekarza to oddzielna kategoria danych medycznych, które powinny być przechowywane przez okres 2 lat lub 5 lat.

Ochrona danych medycznych

Archiwizacja danych medycznych – obowiązki podmiotów leczniczych

Obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej dotyczy zarówno dokumentacji wewnętrznej, jak i dokumentacji zewnętrznej. Za dokumentację wewnętrzną odpowiada podmiot, który ją sporządził. Dokumentacja zewnętrzna to skierowania i zlecenia, których obowiązek archiwizacji ma podmiot realizujący świadczenie zdrowotne. Bez względu na rodzaj archiwizacji danych medycznych, jest to obowiązek, polegający na zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa. Zatem ochrona danych medycznych polega na zabezpieczeniu przed uszkodzeniem i zniszczeniem, a także przed utratą czy dostępem do danych osób nieupoważnionych. Co więcej, przechowywanie danych medycznych powinno być tak zorganizowane, aby w razie konieczności, bez zbędnego tracenia czasu, móc szybko znaleźć odpowiednie dokumenty.